FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

Historie nemocnice začíná v roce 1784, kdy císař Josef II. založil v Brně C.k. všeobecný zaopatřovací ústav. Umístěn byl v budově zrušeného kláštera sester dominikánek u sv. Anny a v lednu 1786 zahájil provoz. V r. 1856 se stal Zemskou všeobecnou veřejnou nemocnicí v Brně.

V r. 1868 byla dokončena výstavba nové budovy podle návrhu význačného vídeňského architekta Theophila Hansena. Po vzniku Masarykovy university v r. 1919 nemocnice začala sloužit rovněž k výuce mediků a stala se tak první fakultní nemocnicí v Brně.

Ze známých osobností první poloviny 20. století, kteří se zasloužili o rozvoj brněnské medicíny jmenujeme chirurgy dr. Jaroslava Bakeše, prof. Julia Petřivalského, internistu dr. Rudolfa Vanýska, který byl asistentem a žákem prof. Thomayera, mikrobiologa prof. V. Tomáška, ortopeda prof. Bedřicha Frejku.

Z poválečné doby bychom rádi připomenuli jména těch, kteří měli nemalé zásluhy na rozvoji medicíny nejen v rámci naší nemocnice a jimž v mnoha případech nebylo dopřáno jejich patřičné ocenění nebo byli od konce šedesátých let zbaveni možností pokračovat ve své činnosti. Za všechny uvádíme věhlasného kardiochirurga prof. MUDr. Jana Navrátila, DrSc., prof. MUDr. Romana Hladkého, CSc., odborníka v oboru otorinolaryngologie, internistu prof. MUDr. PhDr. Jaroslava Pojera, prof. MUDr. Jana Vanýska, DrSc., který se specializoval na oční lékařství, chirurga prof. MUDr. Josefa Podlahu, DrSc.

Jako samostatné zařízení byla Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ustavena k 1. 1. 1991.

V devadesátých letech 20. století se FN u sv. Anny soustředila zejména na specializované programy, např. kardiovaskulární, onkologický, ortopedický, neuroradiologický, program operativy vrozených vad a další, které jsou i nadále rozvíjeny. Došlo k podstatnému snížení lůžkového fondu, zkrácení ošetřovací doby a ke zintenzivnění péče o nemocné. V nemocnici jsou uplatňovány moderní, často ojedinělé metody vzbuzující zájem i v zahraničí. Pracoviště byla vybavena špičkovou zdravotnickou technikou, která rozvíjení náročných programů diagnostické i léčebné péče umožňuje. Všechny kliniky a oddělení poskytují péči ve svém oboru nejen obyvatelům Brna, ale v rámci regionu jižní Moravy, v některých oborech i pacientům z celé republiky.

Celý areál je postupně rekonstruován tak, aby i historická pracoviště odpovídala současným požadavkům. Připomeňme především modernizaci hlavní tzv. Hansenovy budovy, která se uskutečnila v letech 1993-95 a při zachování historického vzhledu zajistila prostory odpovídající požadavkům současné zdravotnické péče. Byla rekonstruována rovněž budova I. chirurgické kliniky. Vybudování nového stravovacího provozu umožnilo zlepšit systém zajišťování stravy pro pacienty a slouží rovněž zaměstnancům nemocnice. V rekonstruovaném, původně továrním objektu pracuje od roku 2000 stomatologická klinika. Postupně jsou modernizována lůžková oddělení, ambulance a ostatní provozy dalších klinik. V březnu 2000 byla k FN u sv. Anny přičleněna nemocnice v Novém Lískovci, z níž poté vzniklo doléčovací a rehabilitační oddělení. K FN u sv. Anny v Brně patří rovněž klinika plastické a estetické chirurgie sídlící v Králově Poli, Ústav soudního lékařství na Tvrdého ulici a internát zdravotních sester na ulici Výstavní. V dubnu roku 2003 byl ve FN u sv. Anny zahájen provoz prvního vysokoprahového urgentního příjmu v Brně.

V nemocnici jsou uplatňovány moderní, často ojedinělé metody vzbuzující zájem i v zahraničí. Vzniklo pracoviště nukleární magnetické rezonance, které umožnilo další rozvoj diagnostiky i jedinečných léčebných metod. Radiografické pracoviště je pak vybaveno rentgenovými přístroji s přímou digitalizací. Do provozu byl uveden nemocniční informační systém.

Nemocnice má nyní 964 lůžek, téměř 2300 zaměstnanců.

Mgr. Naděžda Kuklínková
tisková mluvčí
Management FN
historie
pořadatel
program
partneři
přednášející
registrace
fotogalerie
zhodnocení
Novo Nordisk
Diabetes 2019
Diabetes 2018
Diabetes 2017
Diabetes 2016
Diabetes 2015
Diabetes 2014
Diabetes 2013
Diabetes 2012
Diabetes 2011
Diabetes 2010
Diabetes 2009
Diabetes 2008
Diabetes 2007
Diabetes 2006
Diabetes 2005
Diabetes 2004
Diabetes 2003
Diabetes 2002